Grønn på landet

Fotocredit: Kragerø er mye skjærgård

MDG står sterkt som et grønt partialternativ mange steder utenfor storbyene. Vi har den mest offensive grønne etablererpolitikken, og foreslår en rekke nasjonale grep for å styrke distriktene.

Her under er eksempler på MDGs nasjonale prioriteringer viktige for distriktene og småkommuner som Kragerø. Noen av temaene vil du gjenfinne blant våre lokale hjertesaker.

MDG vil:

Øke de regionale utviklingsmidlene og øremerke økningen til Grønne innovasjonsprosjekter.

Stimulere til økt bruk av teknologi, kontorhotell og hjemmekontor for å øke fleksibilitet og motvirke sentralisering av arbeidsplasser og bosetting. Sikre tilgang til bredbånd over hele landet.

Utrede en belønningsordning for kommuner, grunneiere og andre som restaurerer verdifull natur.

Lage og gjennomføre en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner, lag og foreninger.

Føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling.

Gjøre det lettere å starte og drive små foretak, gjennom blant annet lettelser i arbeidsgiveravgiften for små bedrifter og økt bunnfradrag i formueskatten

Styrke lokale virksomheter innen handel-, håndverk- og servicenæringene.

Kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere

Øke kommunenes økonomiske handlingsrom og grensene for kommunenes egne skatteinntekter.

Utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store nye veianlegg mellom landsdelene.

Prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at nullutslipp blir et reelt alternativ så fort som mulig.

Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner.

Legge til rette for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt med lett tilkomst til byer og tettsteder.

Plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet.Bidra til å bygge lokale fagmiljøer og klynger med utgangspunkt i lokale behov og muligheter.

Tredoble støtten til klimaomstilling i norske kommuner gjennom “Klimasats-ordningen” og iverksette en storsatsing på klima- og miljørådgivere i kommunene.

Øke støtten til kommunale prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser.

Stille krav til kommuner og fylkeskommuner om miljøstandarder og strengere miljøkrav i innkjøp.

Verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen.

Styrke samarbeidet mellom lokalt næringsliv og yrkesopplæringsnemnda i opprettelse og bevaring av lokale kompetansemiljøer.

Bidra til et sykkelløft i norske kommuner og fylker ved å betydelig styrke den statlige tilskuddsordningen.

Innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som gjør det lettere å teste ut og etablere nye tilbud og nye typer kollektivtransport i distriktene.

Kartlegge kommunene som er mest sårbare for naturkatastrofer og innarbeide potensielle faresoner i kommunenes arealdel.Opprette støtteordning til forebyggende tiltak og klimatilpasning i de kommunene som er mest utsatt for naturkatastrofer.

Arbeide for et synlig og tilstedeværende politi i hele landet, med forsvarlig responstid og tilstrekkelig tilstedeværelse, også til å drive godt forebyggingsarbeid.

Landbruk og fiske

I tillegg er MDGs landsbrukspolitikk viktig for distriktene og for å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn. Vi kan ikke dyrke all maten vi trenger midt i storbyen. Det samme gjelder for fiskeri, skogbruk og oppdrett. Her noen politikkpunkter:

Øke matproduksjonen basert på norske ressurser, blant annet ved å gi bedre støtte til beiting og bruke den mest fruktbare jorda til korn, frukt og grønt

Sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene gjennom et sterkt tollvern, og bruke støtte til å prioritere små og mellomstore bruk

Styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk

Miljøpartiet De Grønne vil at fiskefangster skal leveres og foredles lokalt.

MDG ønsker en revisjon av delings brøken mellom trål- og kystflåte. Å flytte kvoter fra trål til kystflåten, er riktig av flere grunner. Kystflåten har minst miljøpåvirkning og er den som leverer kvaliteten som fiskeindustrien er avhengig av.

Les mer

Her er også en distrikts- og landsbrukspolitisk brosjyre laget i forbindelse med Dyrsku’n.

Videre er det verdt å lese partiprogrammet, oppsummeringene av politikkområder på MDGs nasjonale side, og vedtatte resolusjoner. Å avgjøre hva som er distriktspolitikk – og ikke bare politikk – vil alltid være et definisjonsspørsmål. Som velger står du fritt til selv å danne deg en mening om hva du mener er viktig for ditt distrikt og om MDGs politikk er i tråd med dine ønsker. Kontakt oss om du har spørsmål.

Vi vil ha mindre stress, forbruks- og prestasjonsjag og mer rom for rikere og bedre liv: mer tid til hverandre, og økt frihet til å leve meningsfullt og mangfoldig!