Valgprogram 2023

MDG ønsker et levende Kragerø med rom for alle. For å tiltrekke folk og arbeidsplasser trenger vi å være en trivelig kystkommune med aktive foreninger, trygge skoler, forutsigbare kommunale tilbud, mangfoldig arbeidsliv og kystnatur.

Vi satser på følgende hovedsaker:

TRIVELIG OPPVEKST

– Skoletilbud med høy kvalitet og kort reisevei for de minste
– Lavterskel fritidsaktiviteter og lekeplasser året rundt
– Romslige uteområder og trygg adkomst for skoler og barnehager
– Gi gode vilkår for kultur og frivillighet

FRAMTIDENS NÆRINGSLIV

– Tilrettelegge for bærekraftig næringsutvikling som service, vedlikehold, gjenbruk
– Tilby gode tjenester og et attraktivt miljø for helårsboende med eget firma
– Oppmuntre mer aktivitet i de mange hyttene, og levende skjærgård hele året
– Satse videre på bærekraftig reiseliv og miljøvennlig båtliv

HELE KRAGERØ – ET GODT BOSTED

– Bidra til å bevare og utvikle kommunens helse- og omsorgstilbud
– Aktivitet og familietilbud i alle kommunens lokalsentre
– Ivareta nærnatur, verne mer sjø og skog og utvide nasjonalparken
– Opprettholde boplikt og sikre boligtilbud for alle aldergrupper

EN BEDRE KOMMUNE

– Gjøre det enkelt å etablere solceller og gjennomføre enøktiltak
– Fornye lokalpolitikken og gjøre det enklere for flere grupper å bidra
– Politisk styring av havnefronten med fokus på boliger og å styrke bomiljø
– Ta vare på skjærgården, få tilbake fisk i fjorden og ikke bygge ned natur

I bunn for all grønn politikk ligger grunntanken om at vi som samfunn fint kan klare oss bedre med mindre, altså ha lavere forbruk, og sette av mer tid til livskvalitet og aktiviteter vi trives med, som ikke går på bekostning av naturen og andre mennesker.
Vi er partiet for alle som ønsker å ta vare på natur, miljø og livskraftige lokalsamfunn, og som vil at Norge skal bidra også internasjonalt med å ta vare på planetens livsgrunnlag.

——-

Her noen viktige punkter fra programperioden 2019-23, fortsatt aktuelle.

Kragerø trenger flere arbeidsplasser basert på lokal natur, lokal kultur og fornybar økonomi.

-derfor sa vi ja til miljøtilpassa nyetableringer, og nei til oppdrettsanlegg i Stølefjorden.

Kragerø trenger grønne lunger og møteplasser.

– vi har fått utelekeplass på skolen, sykkelvei på Barthebrygga og et nytt torg på Carl Hansens Brygge.

Skattebetalerne skal være trygge på at vår felles pengesekk forvaltes best mulig.

– derfor krever MDG alltid innsyn og åpenhet i viktige beslutninger.

Hvordan kan nullutslippsreiser bli førstevalget?

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikken. For Kragerø fungerer dette fryktelig dårlig. Vi vil:

-ha ladestasjon for elbiler på Neslandsvatn og kollektivknutepunkt,

-ha elektrisk shuttletransport fra langtidsparkering til fergeavgangene i sommersesongen, elektriske by-sykler og mer utslippsfri sjøtransport.

-at Kragerø kommune gjør det mulig å ta tilbringertaxi til toget på Neslandsvatn og i Porsgrunn, ha kystrute sjøveien og flere direktebusser til nabobyene.

-at kommunen skal belønne og legge til rette for utslippsfri båtturisme.

Hva kan vi tilby ryggsekkturister?

Det er ikke alle besøkende som har hytte. Det er stort potensiale for utvikling av nye reiselivsbedrifter med økoturisme i Kragerø og Jomfruland nasjonalpark. Derfor vil vi ha næringspolitikk som:

-tilbyr enkelt friluftsliv, gode naturopplevelser og god lokalmat.

-legger til rette for billig gjesteovernatting, flere typer besøkende og på flere tider av året.

-tilbyr feltstasjon for studenter og forskere, og utvider utdannings- og kompetansemiljøet i kommunen.

Hvordan kan kommunen hjelpe deg å bli grønn?

Er du for eksempel interessert i å spare penger og miljø gjennom etablering av energiproduksjon på eget tak? Vi vil at kommunen skal:

-tilrettelegge brukerrettet informasjon om miljøvennlig hverdag.

-ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering, som uformelle spørreundersøkelser. Alle må få si sin mening på rett tidspunkt i beslutningsprosessen.

-tenke nytt for å involvere unge i lokaldemokratiet. Barn må også få bestemme, for eksempel på en fritidsklubb i Jernbanebygget.

Hva kan vi leve av?

Vi vil ha en grønn næringspolitikk som ikke sager over greina vi sitter på ved å sette på spill viktige natur- og turistområder for kortsiktig inntjening.

Kunnskapen om hvordan lage og ta vare på bygg, lokal byggeskikk og bruksgjenstander er verdifull. Håndverkere og handelsstand i Kragerø er gode på service, reparasjoner og vedlikehold, her ligger svært mange eksisterende arbeidsplasser. De må brukes og foredles.

Og helt til slutt: Steinbruddet på Valberg må avsluttes mens vi ennå har Valbergtjenna, Bjørneknuten og en grønn hei mot sjøen. Det som i dag er et enormt hull med en støvsky over, kan for eksempel bli Norges største sol-park.


Nederst på denne siden finner du også programmet vårt for perioden 2015-2019 hvorfra mye selvfølgelig også vil være aktuelt videre.

Programmet vi ble valgt inn på og har jobbet for å gjennomføre i MDGs første periode i Kragerø (2015-2019)